Změna typu investice z termínu na 2 roky na TESLA Sporo

Vážení klienti,

 

chtěli bychom Vám oznámit, že s účinností k 1. 2. 2020 bude uzavřen pro nové investice typ investice Termín na 2roky, který se značí ve variabilním symbolu číslem 3. Od 1. 2. 2020 bude nahrazen novým typem investice, a to TESLA SPORO. Tento nový typ investice bude uveden pod variabilním symbolem č. 3. Tudíž veškeré platby, které přijdou od 1.2.2020 na účet fondu Realita 626111626/0300 s uvedením variabilního symbolu 3+identifikační číslo (číslo smlouvy), budou investovány na typ investice TESLA SPORO. Stávající investice, učiněné do 31. 1. 2020 na typ investice Termín na 2roky, budou zachovány. Nové investice, učiněné od 1. 2. 2020 na typ investice Termín na 2roky, budou automaticky považovány za investice na typ investice TESLA SPORO.

Podmínky nového typu investice TESLA SPORO naleznete na našich webových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu nebo se můžete informovat u svého obchodního zástupce či na lince klientského centra 222 312 624.

Vstupní a výstupní poplatky všech produktů fondu Realita, včetně nového typu investice TESLA SPORO, budou uvedeny v ceníku, který naleznete na našich webových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo je k dostání u nás na centrále TESLA investiční společnost, a.s., Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00, či u Vašeho obchodního zástupce.

 

V této souvislosti v souladu s Vaší Rámcovou smlouvou o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů navrhujeme s účinností k 1. 2. 2020 následující změny Vaší smlouvy:

Článek V., odstavec 2), písmeno a. bod III. namísto „3 = Termín 2 roky“ nově zní „3 = TESLA SPORO“.

Článek VII., odstavce 4) až 7), věta druhá každého odstavce namísto „Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo – nepravidelné investování na dobu neurčitou a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku“ nově zní „Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo – nepravidelné investování na dobu neurčitou, TESLA SPORO a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku“

Článek VI., odstavec 1) namísto „Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů TESLY ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Podílový list je TESLA odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou ke dni, ke kterému TESLA obdržela žádost o odkoupení podílového listu, zmenšenou o srážku při odkupu“ nově zní „Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů TESLA ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Podílový list je TESLA odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou ke dni, ke kterému TESLA obdržela žádost o odkoupení podílového listu, zmenšenou o srážku při odkupu. V případě podání žádosti prostřednictvím investičního zprostředkovatele je rozhodným okamžikem vždy doručení žádosti Podílníka samotné TESLA, nikoliv investičnímu zprostředkovateli.“

Ve zbytku zůstává Vaše smlouva beze změny. Vzor navrhovaného znění Rámcové smlouvy je k dispozici na našich webových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty.

V případě Vašeho nesouhlasu se změnou Vaší smlouvy máte právo změnu odmítnout a Vaši smlouvu z tohoto důvodu písemně (poštou nebo elektronicky) vypovědět, a to ve lhůtě do 1. 2. 2020. Výpovědní doba činí v tomto případě 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení Vaší výpovědi.

V případě, že nám nesouhlas se změnou Vaší smlouvy nesdělíte, a podáte-li v období počínajícím 1. 2. 2020 pokyn k nákupu podílových listů fondu Realita dle Vaší smlouvy, nebo žádost o pravidelné investování nebo o výměnu podílových listů, platí, že námi navrženou změnu Vaší smlouvy s účinností k 1. 2. 2020 přijímáte.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem TESLA investiční společnost, a.s.