Podmínky marketingové akce Založte si Realitní účet a získejte bonus 500 Kč

Pro lepší zhodnocení a neustálou dostupnost vašich peněz

Vážení investoři,

níže naleznete podmínky marketingové akce „Založte si Realitní účet a získejte bonus 500 Kč“, která probíhá v rozhodném období od 22. 2. 2021 do odvolání.

Ke každé nové smlouvě, uzavřené v rozhodném období za účelem investice do investičního fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. („Fond“), připíše TESLA investiční společnost, a.s. („Společnost“) investorovi prostřednictvím majetkového účtu investora jako bonus podílové listy Fondu v hodnotě odpovídající 500 Kč.

Marketingová akce se vztahuje pouze na nové investory Fondu, kteří uzavřou se Společností, ať už přímo, nebo prostřednictvím spolupracujícího distributora, smlouvu od 22. 2. 2021 a zároveň v tomto rozhodném období zainvestují do kteréhokoli typu investice Fondu.

Minimální výše investice, se kterou je právo na bonus spojeno, činí v souladu s ceníkem Fondu 500 Kč.

Rozhodným okamžikem pro posouzení vzniku práva na bonus je okamžik doručení pokynu k nákupu podílových listů Fondu investorem, tedy okamžik, kdy bude na základě uzavřené smlouvy na účet Fondu připsána platba odpovídající předmětné investici nového investora.

Bonus bude Společností investorovi připsán v podobě podílových listů Fondu prostřednictvím majetkového účtu investora k nejbližšímu dni vydání podílových listů Fondu následujícímu po dni, kdy byly investorovi v souladu se statutem Fondu vydány podílové listy Fondu na základě uskutečněné investice investora (zpravidla tedy 1 měsíc po vydání podílových listů na základě investice investora).

V případě, že investor investici, ke které mu byl poskytnut bonus, ukončí do jednoho roku, Společnost si vyhrazuje právo uplatnit v souladu se statutem a ceníkem Fondu u některých typů investic výstupní poplatek ve výši 1 % z odkupované částky.

Podmínky jednotlivých typů investic Fondu jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz,  záložka  Typy  investic,  případně  na  lince  klientského   centra   Společnosti, 222 312 624.

Poplatky všech typů investic Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu a upřesněny v ceníku Fondu. Tyto dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo v listinné podobě v sídle Společnosti, Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00.

Tato marketingová akce může být Společností kdykoliv odvolána.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

TESLA investiční společnost, a.s.

Pro nové klienty příklad založení REALITNÍHO ÚČTU SPORO při očekávané zhodnocení 3% p.a. a bonus od TESLA IS 500 Kč za založení
Zaslaná částka Zaslaná částka měsíčněJednorázový bonus od TESLA IS za založeníOčekávané zhodnocení 3%Po 12 měsícíchOčekávané zhodnocení
0 Kč1 700 Kč500 Kč349,56 Kč21 249,56 Kč4,16 %
5 000 Kč0 Kč500 Kč166 Kč5 666 Kč13,32 %