Peníze zasílám na účet fondu Realita, který je vedený u ČSOB banky:

Číslo účtu: 626111626/0300

Variabilní symbol (VS): ZVOLÍM DLE NÁSLEDUJÍCÍCH PRODUKTŮ

Zjistěte, jak správně zadat platbu v našem generátoru

TYP INVESTICE SPORO

Pokud mám zájem posílat peníze pravidelně nebo pokud uznám za vhodné (minimálně však 500,- Kč) a chci využívat výhod typu investice SPORO, vyplním variabilní symbol (VS) do platebního příkazu takto:

Číslo účtu: 626111626/0300

Variabilní symbol (VS): 3 a číslo mé rámcové smlouvy (identifikační číslo), uvedené na první straně smlouvy nahoře, hned vedle mého jména. Celý variabilní symbol píšu dohromady a bez mezer. 

TYP INVESTICE RENTA+

Pokud mám zájem posílat peníze jednorázově (minimálně však 50 000,- Kč) a chci využívat výhod typu investice RENTA+, vyplním variabilní symbol (VS) do platebního příkazu takto:

Číslo účtu: 626111626/0300

Variabilní symbol (VS): 1 a číslo mé rámcové smlouvy (identifikační číslo), uvedené na první straně nahoře, hned vedle mého jména. Celý variabilní symbol píšu dohromady a bez mezer.

UPOZORNĚNÍ

POKUD I PŘES VÝŠE UVEDENÉ SI NEJSEM JISTÝ/Á ČÍSLEM ÚČTU NEBO VARIABILNÍM SYMBOLEM, KONTAKTUJI KLIENTSKÉ CENTRUM, KDE MI SE VŠÍM RÁDI PORADÍ.

Pokud ještě NEMÁM UZAVŘENOU RÁMCOVOU SMLOUVU S TESLA Investiční společnost, a.s.

založím si ji online, anebo neprodleně kontaktuji obchodního zástupce či klientské centrum.

Důležité právní upozornění.

Realitní spoření není bankovním vkladovým produktem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů vymezené zákonem č.21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů.

Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich smyslem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a navazující předpisy a nařízení. A dále prováděcí vyhláškou č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Statut fondu vám rádi poskytneme v sídle TESLA investiční společnost, a.s. nebo na webových stránkách www.teslainvest.cz v sekci dokumenty.