• Hodnota podílového listu

HODNOTA KE DNI28.2.2023
KURZ 1,8405
Výkonnost podílového fondu vůči předcházejícímu měsíci0,06 %
Výkonnost podílového fondu 3 měsíce2,75 %
Výkonnost podílového fondu 6 měsíců3,83 %
Výkonnost podílového fondu 12 měsíců5,70 %
Výkonnost podílového fondu od začátku roku0,57 %
Výkonnost podílového fondu od založení4,54 % p.a.
Aktiva2.387.049.971 Kč
Vlastní kapitál2.183.565.161 Kč

Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Může vám pomoci posoudit, jak byl Fond doposud spravován.

Výkonnost se uvádí po odečtení průběžných poplatků. Veškeré vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Fond existuje od roku 2009.

Dosavadní výkonnost je vypočítána v českých korunách (CZK).

Důležité právní upozornění

Internetové stránky www.teslainvest.cz jsou prezentací investiční společnosti TESLA investiční společnost, a.s., IČO: 27647188, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „TESLA IS“), týkající se fondu kolektivního investování Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) a slouží výhradně pro informativní účely.  Účelem internetových stránek a informací na nich uvedených není nahradit statut Fondu, sdělení klíčových informací Fondu nebo poskytnout jejich shrnutí. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji podílových listů Fondu, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje.

TESLA IS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách TESLA IS www.teslainvest.cz, sekce Dokumenty a dále v listinné podobě v sídle TESLA IS.

Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. TESLA IS jako investiční společnost není ze zákona účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.  Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.

Jsou-li na internetových stránkách uvedeny informace o výnosu podílových listů Fondu, tyto informace se týkají minulosti, konkrétně období uvedeného přímo u jednotlivých grafů nebo informací, a jsou založeny na čistém výnosu. Upozorňujeme, že výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: statistické údaje TESLA IS, výroční zprávy Fondu dostupné na www.teslainvest.cz, sekce Dokumenty. Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů Fondu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice.