Webinář 04/2020: aktuální situace, vládní opatření a Vaše investice.

Investice do investičního fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. („Fond“) s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Fond může v souladu se svojí investiční strategií investovat do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech, případně do dalších aktiv. Bližší informace jsou uvedeny ve statutu a sdělení klíčových informací Fondu, které lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách www.teslainvest.cz a v listinné podobě v sídle TESLA investiční společnost, a.s., Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Informace o výkonnosti Fondu se týkají očekávané budoucí výkonnosti za období investičního horizontu produktu Termín 3, tedy období 36 po sobě následujících kalendářních měsíců. Očekávaná budoucí výkonnost Fondu je počítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů Fondu nejsou ve výpočtu výkonnosti zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Prognóza výkonnosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Informace o očekávané výkonnosti vychází ze scénářů výkonnosti za různých podmínek na trhu (negativních i pozitivních scénářů) a vyjadřuje charakter a rizika podílových listů Fondu.