Změna typu investice z termínu na 2 roky na TESLA Sporo

Vážení klienti,

 

chtěli bychom Vám oznámit, že s účinností k 1. 2. 2020 bude uzavřen pro nové investice typ investice Termín na 2roky, který se značí ve variabilním symbolu číslem 3. Od 1. 2. 2020 bude nahrazen novým typem investice, a to TESLA SPORO. Tento nový typ investice bude uveden pod variabilním symbolem č. 3. Tudíž veškeré platby, které přijdou od 1.2.2020 na účet fondu Realita 626111626/0300 s uvedením variabilního symbolu 3+identifikační číslo (číslo smlouvy), budou investovány na typ investice TESLA SPORO. Stávající investice, učiněné do 31. 1. 2020 na typ investice Termín na 2roky, budou zachovány. Nové investice, učiněné od 1. 2. 2020 na typ investice Termín na 2roky, budou automaticky považovány za investice na typ investice TESLA SPORO.

Podmínky nového typu investice TESLA SPORO naleznete na našich webových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu nebo se můžete informovat u svého obchodního zástupce či na lince klientského centra 222 312 624.

Vstupní a výstupní poplatky všech produktů fondu Realita, včetně nového typu investice TESLA SPORO, budou uvedeny v ceníku, který naleznete na našich webových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo je k dostání u nás na centrále TESLA investiční společnost, a.s., Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00, či u Vašeho obchodního zástupce.

 

V této souvislosti v souladu s Vaší Rámcovou smlouvou o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů navrhujeme s účinností k 1. 2. 2020 následující změny Vaší smlouvy:

Článek V., odstavec 2), písmeno a. bod III. namísto „3 = Termín 2 roky“ nově zní „3 = TESLA SPORO“.

Článek VII., odstavce 4) až 7), věta druhá každého odstavce namísto „Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo – nepravidelné investování na dobu neurčitou a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku“ nově zní „Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo – nepravidelné investování na dobu neurčitou, TESLA SPORO a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku“

Článek VI., odstavec 1) namísto „Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů TESLY ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Podílový list je TESLA odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou ke dni, ke kterému TESLA obdržela žádost o odkoupení podílového listu, zmenšenou o srážku při odkupu“ nově zní „Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů TESLA ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Podílový list je TESLA odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou ke dni, ke kterému TESLA obdržela žádost o odkoupení podílového listu, zmenšenou o srážku při odkupu. V případě podání žádosti prostřednictvím investičního zprostředkovatele je rozhodným okamžikem vždy doručení žádosti Podílníka samotné TESLA, nikoliv investičnímu zprostředkovateli.“

Ve zbytku zůstává Vaše smlouva beze změny. Vzor navrhovaného znění Rámcové smlouvy je k dispozici na našich webových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty.

V případě Vašeho nesouhlasu se změnou Vaší smlouvy máte právo změnu odmítnout a Vaši smlouvu z tohoto důvodu písemně (poštou nebo elektronicky) vypovědět, a to ve lhůtě do 1. 2. 2020. Výpovědní doba činí v tomto případě 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení Vaší výpovědi.

V případě, že nám nesouhlas se změnou Vaší smlouvy nesdělíte, a podáte-li v období počínajícím 1. 2. 2020 pokyn k nákupu podílových listů fondu Realita dle Vaší smlouvy, nebo žádost o pravidelné investování nebo o výměnu podílových listů, platí, že námi navrženou změnu Vaší smlouvy s účinností k 1. 2. 2020 přijímáte.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem TESLA investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost ve fondu Realita – Administrativní budova Jesenice u Prahy

Vážení klienti,

Fond Realita v říjnu dokončil další významnou akvizici do portfolia fondu. Jedná se o nákup administrativní budovy v Jesenici u Prahy.

Kupní cena nemovitosti je ve výši 79 393 500,- Kč. Nemovitost je plně pronajata a výnosové procento objektu činí 8,00% p.a. Nájemci objektu jsou společnosti jako např. Physter technology, a.s. nebo společnost Betvar, a.s.

Nemovitost je v dobrém technickém stavu a je plně v souladu s aktuální strategií fondu REALITA nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s..

Představenstvo TESLA investiční společnost, a.s.

Shrnutí činnosti fondu REALITA k 31.12.2018

Děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Informace o činnosti fondu v roce 2018.

Výpis z majetkového účtu – Upozornění pro klienty

Vážení klienti,

výpis z majetkového účtu klienta za rok 2018, je od dnešního dne přístupný ve vašem klientském účtu fondu Realita.

Vstup do účtu naleznete na adrese: https://efolio.teslainvest.cz.

V nejbližších dnech, bude zároveň tento výpis rozeslán do vašich emailových schránek.

Klientský servis
TESLA investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost – Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou

Vážení klienti,

Fond Realita v prosinci roku 2018 dokončil další významnou akvizici do portfolia fondu. Jedná se o nákup zdravotnického zařízení – Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou. Je zde poskytována odborná zdravotnická a rehabilitační péče pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence.

Kupní cena Alzheimer centra je ve výši 100 800 000,- Kč. Současně s nákupem byla podepsána nájemní smlouva na dobu platnosti 25 let, s možností prodloužení doby nájmu na dalších 10 let. Roční výnos z nájemného je ve výši 7,66 %.

Vzhledem k tomu, že nakoupené centrum je v dobrém technickém stavu, se stabilním nájemcem, který má v této oblasti dlouhodobou praxi, je nákup Alzheimer centra v souladu s aktuální strategií fondu REALITA nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost.

Představenstvo Tesla investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost – Léčebný komplex lázně Bohdaneč

Vážení klienti fondu Realita,

Je nám velkým potěšením Vám oznámit, že společnost TESLA investiční společnost včera dokončila po 6 měsících usilovné práce akvizici souboru nemovitostí, tvořících léčebný komplex lázně Bohdaneč. Celková výše akvizice dosáhla téměř 384 090 000 CZK, což z této koupě tvoří zatím nejvyšší investici do fondu Realita OPF. Výnosové procento lázní činí 8,27% p.a.

Nájemce lázní je společnost Lázně Bohdaneč a.s., která s námi podepsala nájemní smlouvu na 25 let provozu komplexu.

Děkujeme za Vaší důvěru a těšíme se na další investice v rámci fondu Realita

Představenstvo společnosti
TESLA Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita v Bakově nad Jizerou

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Koupě byla dokončena minulý týden.

Jedná se o výrobní areál, který se nachází v Bakově nad Jizerou. Tento výrobní areál je ve vlastnictví nemovitostní společnosti AMULET Country, s.r.o., kterou 100% vlastní nemovitostní fond Realita.

Nájemcem celého objektu je společnost EMERGE, a.s. Společnost EMERGE, a.s. je především dodavatelem dílů pro výrobu osobních automobilů ŠKODA. Výroba pro ŠKODA AUTO, a.s., která činí cca 55% z celkové výroby dílů. Dalšími odběrateli nájemce jsou MAGNA EXTERIORS, s.r.o., Antolin Liban, s.r.o. a společnost Siemens.

Roční výnos z nájemného činí 14 079 000,- Kč

Výrobní areál prošel v kompletní rekonstrukcí – je ve výborném stavebně-technickém stavu a rovněž je pečlivě spravován a udržován.

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita v Písku

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Koupě byla dokončena koncem minulého týdne.

Jedná se o psychiatrickou nemocnici, která se nachází v ulici Vladislavova, ve městě Písek. Objekt léčebny je ve vlastnictví nemovitostní společnosti Solum Consulting, s.r.o., kterou ze 100% ovládá nemovitostní fond Realita.

Areál s nemovitostí se nachází na severovýchodním okraji města Písek, a je součástí Pražského předměstí. Nemovitost má velmi dobrou dopravní obslužnost. Jedná se o objekt občanské vybavenosti, který je využíván jako psychiatrická nemocnice. Budova má pět nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Dále je zde možnost parkování na veřejném parkovišti přímo u objektu.

Pořizovací cena je ve výši 129 500 000,- Kč. Nájemcem celého objektu je společnost Písecká zdravotní, a.s.

Výnosové procento objektu činí  7,55% p.a.

Objekt prošel v roce 2015 kompletní rekonstrukcí – je ve výborném stavebně-technickém stavu a rovněž je pečlivě spravován a udržován.

 

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

15.8.2017

Komentář k vývoji kurzu fondu Realita

Vážení klienti,

Fond Realita v současné době dokončuje 2 významné akvizice do portfolia nemovitostí v celkové výši cca 400 mil. CZK. Jedná se o Psychiatrickou léčebnu a administrativní budovu, na kterých v současné chvíli probíhají tehnická a právní due diligence.

Obě akvizice pro svou velikost vyžadují vysokou míru volné likvidity a časové náročnosti, která má za následek nižší výkonnost fondu Realita za poslední měsíce.

Dokončení nákupu výše uvedených nemovitostí očekáváme v průběhu měsíce srpna/září.

Děkujeme za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu a doufáme, že i nadále zůstane Vaším partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Změna obchodních podmínek fondu Realita

Vážení klienti,

chtěli bychom Vás informovat o změně obchodních podmínek v Rámcové smlouvě o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů (dále jen „Smlouva“).

Smlouvu a v ní uvedené obchodní podmínky jsou nyní upraveny na základě aktuální novely AML zákona, která je platná od 1.1.2017.

Aktuální obchodní podmínky jsou uveřejněny na našich webových stránkách www.wmsinvest.cz v sekci dokumenty.

WMS investiční společnost a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)