LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ PO VÍCE, JAK MĚSÍCI PŘIVÍTAJÍ PRVNÍ KLIENTY

Léčebné lázně Bohdaneč patří do portfolia nemovitostí fondu Realita, který spravuje TESLA investiční společnost. Jsou jeho nejvýznamnější investicí. Po více než měsíci opět v pondělí, 11. května, lázně zahájily svůj provoz. Přivítají první klienty na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči a také na časnou lázeňskou rehabilitaci přímými překlady po operacích z nemocnic.

Brány pro samoplátce otevřou 1. července. Pro tyto klienty lázně připravují nové produkty ve formě relaxačních a léčebných pobytů, které již brzy představí na svém webu.

Začátkem dubna byly lázně kvůli vládním opatřením nucené přerušit provoz a věnovaly se modernizaci stávajících lázeňských domů a úpravě své obchodní strategie. Do nové éry vstupují jako lázeňské rehabilitační a rekondiční zařízení s vysokou ochranou zdraví klientů proti aktuálním epidemiologickým a jiným hrozbám a podporou osvojování životních návyků a prevence.

V celém areálu lázní bude nutné dodržovat nastavená opatření, jejichž cílem je ochránit jak ubytované klienty, tak i zaměstnance lázní. Pravidla jsou zveřejněná na webu Léčebných lázní Bohdaneč.

Rozhovor o aktuálním dění s členem představenstva Ing. Martinem Folprechtem

Mají mít klienti obavy o budoucnost svých investic? Na toto jsme se zeptali člena představenstva TESLA investiční společnosti, Ing. Martina Folprechta.

Zpráva o vývoji kurzu fondu REALITA k 31. březnu 2020

Vážení klienti,

aktuální nižší výkonnost fondu Realita je způsobena restriktivními opatřeními nařízenými vládou České republiky, která mají nezpochybnitelné dopady na část našich nájemníků z nemovitostního fondu REALITA. Proto jsme se rozhodli vyjít těmto subjektům vstříc a poskytnout jim odklad nájemného. Smyslem tohoto rozhodnutí je umožnit subjektům lépe se vyrovnat se současným propadem tržeb.

Jedná se o nájemníky s dlouhotrvající nájemní smlouvou a bez dřívějších problémů s platbou nájemného. Vzhledem k tomu, že se jedná o odklad, nikoli slevu, bude odložené nájemné v plné výši doplaceno v následujícím období (dle doby odkladu).

V následujícím období očekáváme návrat k původním hodnotám výkonnosti fondu.

Zároveň však stále platí, že podílníci fondu Realita mají finanční prostředky uložené v reálných nemovitostech po celé České republice. TESLA investiční společnost, a.s. je svou strategií speciálního nemovitostního fondu REALITA výrazně konzervativní. Není tedy třeba obávat se žádných nepředvídatelných situací.

V BOJI S NEMOCÍ COVID-19 POMÁHÁME LIDEM V PRVNÍ LINII

Na boj proti koronaviru věnovala TESLA investiční společnost finanční dar Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Nemocnice dar využila na nákup ochranných pomůcek (rukavic, masek, štítů a ochranných obleků).

Vyjádření společnosti TESLA k dezinterpretacím o léčebných lázních Bohdaneč

Vážení klienti,

TESLA investiční společnost, a.s. reaguje na informační dezinterpretaci, která se objevuje v současné době v médiích. Léčebné lázně Bohdaneč a.s., jako jeden z našich nejvýznamnějších nájemců, zveřejnily tiskovou zprávu, ve které se mimo jiné uvádí, že: „v souvislosti s nařízením vlády pozastavují svoji činnost k 3.4.2020.“ Zároveň se v téže tiskové zprávě uvádí: „Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. urychlí realizaci svých již rozpracovaných projektů a modernizaci stávajících lázeňských domů, které pro nejbližší etapu představují náklady cca 400 mil. Kč. Lázně do nové éry vstoupí jako lázeňské rehabilitační a rekondiční zařízení s vysokou ochranou zdraví klientů proti aktuálním epidemiologickým a jiným hrozbám a podporou osvojování správných životních návyků a prevence.“

Společnost TESLA investiční společnost, a.s. jako správce nemovitostního fondu REALITA, který vlastní nemovitosti lázeňského komplexu, s přihlédnutím k zájmům investorů do fondu REALITA dohodla odložení splátky nájemného na dobu trvání karanténních opatření. Toto řešení se jeví jako nejefektivnější cesta k podpoře revitalizace lázní a zároveň zajištění dlouhodobého výnosu pro investory fondu REALITA.

 

Zároveň však stále platí, že podílníci fondu Realita mají uložené finanční prostředky v reálných nemovitostech po celé České republice. TESLA investiční společnost, a.s. je svou strategií speciálního nemovitostního fondu REALITA výrazně konzervativní. Není tedy třeba obávat se žádných nepředvídatelných situací a případné odložení nájmu nemá zásadní vliv na hodnotu podílové jednotky.

 

TESLA investiční společnost, a.s.

TESLA Investiční společnost se připravuje na další strategické investice

TESLA Investiční společnost na konci února prodala jednu z nemovitostí spravovaného fondu REALITA. Jednalo se o komerční nemovitost v ulici Budějovická v Jesenici u Prahy, kterou měl fond v majetku od roku 2012.

Informace o provozu společnosti, kontakty

V maximálním zájmu je ochránit klienty i zaměstnance naší společnosti před koronavirem, proto Vás žádáme o dodržování vládních opatření,  a to tak, abyste co lze, řešili přes majetkový účet, telefonní a emailovou komunikaci, nebo chat.

Pusťte si webinář: Leden 2020

Webinář pro klienty a všechny zájemce investování do fondu Realita. Novinky, zajímavosti a zhodnocení minulého roku. Děkujeme za pozornost.

Změna typu investice z termínu na 2 roky na TESLA Sporo

Vážení klienti,

 

chtěli bychom Vám oznámit, že s účinností k 1. 2. 2020 bude uzavřen pro nové investice typ investice Termín na 2roky, který se značí ve variabilním symbolu číslem 3. Od 1. 2. 2020 bude nahrazen novým typem investice, a to TESLA SPORO. Tento nový typ investice bude uveden pod variabilním symbolem č. 3. Tudíž veškeré platby, které přijdou od 1.2.2020 na účet fondu Realita 626111626/0300 s uvedením variabilního symbolu 3+identifikační číslo (číslo smlouvy), budou investovány na typ investice TESLA SPORO. Stávající investice, učiněné do 31. 1. 2020 na typ investice Termín na 2roky, budou zachovány. Nové investice, učiněné od 1. 2. 2020 na typ investice Termín na 2roky, budou automaticky považovány za investice na typ investice TESLA SPORO.

Podmínky nového typu investice TESLA SPORO naleznete na našich webových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu nebo se můžete informovat u svého obchodního zástupce či na lince klientského centra 222 312 624.

Vstupní a výstupní poplatky všech produktů fondu Realita, včetně nového typu investice TESLA SPORO, budou uvedeny v ceníku, který naleznete na našich webových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo je k dostání u nás na centrále TESLA investiční společnost, a.s., Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00, či u Vašeho obchodního zástupce.

 

V této souvislosti v souladu s Vaší Rámcovou smlouvou o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů navrhujeme s účinností k 1. 2. 2020 následující změny Vaší smlouvy:

Článek V., odstavec 2), písmeno a. bod III. namísto „3 = Termín 2 roky“ nově zní „3 = TESLA SPORO“.

Článek VII., odstavce 4) až 7), věta druhá každého odstavce namísto „Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo – nepravidelné investování na dobu neurčitou a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku“ nově zní „Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo – nepravidelné investování na dobu neurčitou, TESLA SPORO a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku“

Článek VI., odstavec 1) namísto „Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů TESLY ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Podílový list je TESLA odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou ke dni, ke kterému TESLA obdržela žádost o odkoupení podílového listu, zmenšenou o srážku při odkupu“ nově zní „Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů TESLA ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Podílový list je TESLA odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou ke dni, ke kterému TESLA obdržela žádost o odkoupení podílového listu, zmenšenou o srážku při odkupu. V případě podání žádosti prostřednictvím investičního zprostředkovatele je rozhodným okamžikem vždy doručení žádosti Podílníka samotné TESLA, nikoliv investičnímu zprostředkovateli.“

Ve zbytku zůstává Vaše smlouva beze změny. Vzor navrhovaného znění Rámcové smlouvy je k dispozici na našich webových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty.

V případě Vašeho nesouhlasu se změnou Vaší smlouvy máte právo změnu odmítnout a Vaši smlouvu z tohoto důvodu písemně (poštou nebo elektronicky) vypovědět, a to ve lhůtě do 1. 2. 2020. Výpovědní doba činí v tomto případě 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení Vaší výpovědi.

V případě, že nám nesouhlas se změnou Vaší smlouvy nesdělíte, a podáte-li v období počínajícím 1. 2. 2020 pokyn k nákupu podílových listů fondu Realita dle Vaší smlouvy, nebo žádost o pravidelné investování nebo o výměnu podílových listů, platí, že námi navrženou změnu Vaší smlouvy s účinností k 1. 2. 2020 přijímáte.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem TESLA investiční společnost, a.s.