Podmínky marketingové akce „1 % bonus k investici – podzimní akce k Renta PLUS“

Vážení investoři,

níže naleznete podmínky marketingové akce „1 % bonus k investici“, která probíhá v rozhodném období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.

Ke každé nové investici, učiněné v rozhodném období do produktu Renta PLUS investičního fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. („Fond“), připíše TESLA investiční společnost, a.s. („Společnost“) investorovi prostřednictvím majetkového účtu investora jako bonus podílové listy Fondu v hodnotě odpovídající 1 % takto uskutečněné investice investora.

Marketingová akce se vztahuje pouze na nové investory Fondu, kteří uzavřou se Společností smlouvu od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a zároveň v tomto rozhodném období zainvestují do produktu Renta PLUS.

Minimální výše investice, se kterou je právo na bonus spojeno, činí v souladu s ceníkem Fondu 50 000 Kč.

Rozhodným okamžikem pro posouzení vzniku práva na bonus je doručení pokynu k nákupu podílových listů Fondu investorem, tedy okamžik, kdy bude na účet Fondu připsána platba odpovídající předmětné investici nového investora.

Bonus bude Společností investorovi připsán v podobě podílových listů Fondu prostřednictvím majetkového účtu investora k nejbližšímu dni vydání podílových listů Fondu následujícímu po dni, kdy byly investorovi v souladu se statutem Fondu vydány podílové listy Fondu na základě uskutečněné investice investora (zpravidla tedy 1 měsíc po vydání podílových listů na základě investice investora).

V případě, že investor investici, ke které mu byl poskytnut bonus, ukončí do jednoho roku, Společnost si vyhrazuje právo uplatnit v souladu se statutem a ceníkem Fondu výstupní poplatek ve výši 1 % z odkupované částky.

Podmínky produktu Renta PLUS jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu, případně na lince klientského centra Společnosti, 222 204 444.

Vstupní a výstupní poplatky všech produktů Fondu, včetně produktu Renta PLUS, jsou uvedeny ve statutu Fondu a upřesněny v ceníku Fondu. Tyto dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo v listinné podobě v sídle Společnosti, Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.