Historicky STABILNÍ VÝNOS kolem 3 – 4% p.a.* Investice do nemovitostí, využití dlouhodobých nájemních smluv.**

TESLA Sporo

Možnost investovat stejné či rozdílné finanční prostředky minimálně od 500,-Kč. Vkládat finanční prostředky lze pravidelně i nepravidelně.

Více informací

Aktuální hodnoty k 31.3.2020

1,6151

Kurz

2.301.460.256

Aktiva v Kč

2.131.824.376

Vlastní kapitál v Kč

3,09

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců v %

Aktuální zprávy

Investujte s námi

Vyplňte jednoduchý formulář a my Vás budeme brzy kontaktovat s informacemi o možnostech investování do fondu Realita.

Máte zájem investovat?

Máte zájem investovat a nemáte rádi webové formuláře? Zavolejte přímo našemu obchodnímu řediteli.

Ing. Roman Kolev

Tel.: +420 602 766 424

* Informace o výnosu se týkají minulosti, konkrétně průměrného ročního výnosu za období od roku 2009 do roku 2017 včetně. Fond existuje od roku 2009. Historická výkonnost je počítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů nejsou ve výpočtu výnosu zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Upozorňujeme, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: statistické údaje TESLA investiční společnost, a.s., výroční zprávy fondu a historie vývoje hodnoty podílového listu fondu dostupné na www.teslainvest.cz.

** Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě zde na internetových stránkách, sekce Dokumenty a dále v listinné podobě v sídle TESLA investiční společnost, a.s. Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.

Důležité právní upozornění.

Internetové stránky www.teslainvest.cz jsou prezentací investiční společnosti TESLA investiční společnost, a.s., IČO: 27647188, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „TESLA IS“), týkající se fondu kolektivního investování Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) a slouží výhradně pro informativní účely.  Účelem internetových stránek a informací na nich uvedených není nahradit statut Fondu, sdělení klíčových informací Fondu nebo poskytnout jejich shrnutí. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji podílových listů Fondu, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje.

TESLA IS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách TESLA IS www.teslainvest.cz, sekce Dokumenty a dále v listinné podobě v sídle TESLA IS.

Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. TESLA IS jako investiční společnost není ze zákona účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.  Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.

Jsou-li na internetových stránkách uvedeny informace o výnosu podílových listů Fondu, tyto informace se týkají minulosti, konkrétně období uvedeného přímo u jednotlivých grafů nebo informací. Fond existuje od roku 2009. Historická výkonnost Fondu je počítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů Fondu nejsou ve výpočtu výnosu zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Upozorňujeme, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: statistické údaje TESLA IS, výroční zprávy Fondu dostupné na www.teslainvest.cz, sekce Dokumenty. Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů Fondu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice.

© Copyright - TESLA investiční společnost, a.s.