Historicky STABILNÍ VÝNOS kolem 4% p.a.* Investice do nemovitostí, využití dlouhodobých nájemních smluv.**

Sporo

Možnost investovat stejné či rozdílné finanční prostředky minimálně od 500,-Kč. Vkládat finanční prostředky lze pravidelně i nepravidelně.

Více informací

Renta PLUS

Typ investice Renta PLUS umožňuje zhodnocovat investované finanční prostředky a zároveň získávat pravidelnou výplatu výnosu (renty).

Více informací

Termín

V případě typu investice Termín klient investuje na předem určenou dobu na 1, 2, 3 nebo 5 let.

Více informací

Do příštího emitování podílových listů zbývá

0Týdny0Dny0Hodiny0Minut0Vteřin

Aktuální hodnoty k 30.6.2018

1,5330

Kurz

1.821.371.280

Aktiva v Kč

1.590.463.066

Vlastní kapitál v Kč

4,14

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců v %

Reklamní spot Fondu Realita

Vývoj hodnoty podílového listu

Důležité právní upozornění.

Realitní spoření není bankovním vkladovým produktem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů vymezené zákonem č.21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů.

Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílového listu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich smyslem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a navazující předpisy a nařízení, zejména prováděcí vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Statut fondu vám rádi poskytneme v sídle TESLA investiční společnost, a.s. nebo na webových stránkách www.teslainvest.cz v sekci dokumenty.

* Informace o výnosu se týkají minulosti, konkrétně referenčního období od 1. 1. … do 31. 12. …  a jsou založeny na čistém výnosu.  Upozorňujeme, že výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: …

** Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě zde na internetových stránkách, sekce Dokumenty a dále v listinné podobě v sídle TESLA investiční společnost, a.s. Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.