Založte si Realitní účet s ročním výnosem až 5 %*
pro lepší a konzervativní zhodnocení Vašich peněz.

Aktuální hodnoty

30.04.2022

Datum příštího emitování podílových listů: 02.06.2022

REALITNÍ ÚČET SPORO

PRO TVORBU DLOUHODOBÉ FINANČNÍ REZERVY

Pravidelné či nepravidelné investování od 500 Kč.
Nulové vstupní poplatky, výběr peněz kdykoliv do 30 pracovních dnů.

Roční zhodnocení až 5 %*

ZALOŽTE SI ÚČET ONLINE
ZALOŽIT OSOBNĚ

1,7485

Kurz

11,34

Čistý výnos fondu pro klienty za 36 měsíců v %

2.175.019.561

Aktiva v Kč

2.040.197.266

Vlastní kapitál

REALITNÍ ÚČET RENTA+

PRO KONZERVATIVNÍ ZHODNOCENÍ VAŠICH PENĚZ

Nepravidelné investování od 50 000 Kč. Nulové vstupní poplatky, výplata pravidelné renty.
c

Roční zhodnocení až 5 %*

ZALOŽTE SI ÚČET ONLINE
ZALOŽIT OSOBNĚ

Seriál videí o konzervativním zhodnocování peněz
NALEZNETE ZDE

Otázky a odpovědi

Projevují se ekonomické turbulence loňského a letošního roku ve výkonnosti fondu Realita?

Fond Realita jsme zakládali s tím, že chceme minimalizovat riziko našich podílníků. Naší strategií je konzervativní přístup ke správě majetku fondu. Dnes jsme nejméně zadluženým retailovým fondem v České republice a díky tomu je dopad ekonomických výkyvů na výkonnost fondu velmi malý.

Co v současné době radíte zákazníkům, kteří přemýšlí o odkupu?

V každé době je důležité mít reálný majetek v jakékoliv formě. Pozemky, nemovitosti. Je to majetek, který roste v dlouhodobém horizontu. Zatímco peníze jsou ovlivněné inflací. Držet nemovitost je výhodnější než držet peníze. A odkupovat peníze z fondu je jako prodávat nemovitost. Můžu se obejít bez auta, ale na nemovitost člověk sahá až jako poslední.

Fond Realita je aktuálně nejvýkonnějším retailovým nemovitostním fondem v České republice, je to tak?

Tím, že klientům neúčtujeme vstupní poplatky, je výnos ve srovnání nejvyšší. Historický výnos fondu Realita je 3-4 % p.a.**.

Použitou metodiku při srovnání nemovitostních fondů naleznete na www.porovnavacinvestic.cz.

Právní upozornění:

Internetové stránky www.teslainvest.cz jsou prezentací investiční společnosti TESLA investiční společnost, a.s., IČO: 27647188, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „TESLA IS“), týkající se fondu kolektivního investování Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) a slouží výhradně pro informativní účely. Účelem internetových stránek a informací na nich uvedených není nahradit statut Fondu, sdělení klíčových informací Fondu nebo poskytnout jejich shrnutí. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji podílových listů Fondu, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje.

Internetové stránky obsahují propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací Fondu.
TESLA IS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Výkon dohledu České národní banky není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, stejně tak nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu Fondu ze strany TESLA a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Fond nesleduje žádný index. Část portfolia fondu tvoří likvidní finanční prostředky (především vklady v bankách). Bližší informace jsou uvedeny ve statutu a sdělení klíčových informací Fondu, které lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách https://www.teslainvest.cz/_data/dokumenty/fond_statut_Realita_2021.pdf a https://www.teslainvest.cz/_data/dokumenty/fond_klicove_informace_2021.pdf a v listinné podobě v sídle TESLA IS, Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10.00 do 16.00. Stejným způsobem lze získat přehled práv investorů (https://www.teslainvest.cz/_data/dokumenty/TESLA_informacnilist.pdf). Daňový režim závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit.

Produkt Realitní účet Renta+ a Realitní účet SPORO je investičním produktem. Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. TESLA IS jako investiční společnost není ze zákona účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.
Investice do Fondu podléhá manažerskému poplatku (poplatku za správu) a v případě ukončení dříve než po jednom roce, také výstupnímu poplatku. Bližší informace o poplatcích jsou uvedeny ve statutu a ceníku Fondu.

* Informace o výnosu se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondu za období 12 po sobě následujících kalendářních měsíců. Očekávaná budoucí výkonnost odpovídá skutečnému průměrnému ročnímu výnosu Fondu za období posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících dni zveřejnění tohoto dokumentu, zvýšenému o bonus poskytovaný TESLA IS k jednotlivým produktům. Očekávaná budoucí výkonnost Fondu je počítána v Kč. Případné výstupní poplatky nejsou ve výpočtu zahrnuty, ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Prognóza výkonnosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota investice do Fondu a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Investice do Fondu může vést též k finanční ztrátě.

** Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Informace o výnosu se týkají minulosti, konkrétně průměrného ročního výnosu za období od roku 2009 do roku 2020 včetně. Fond existuje od roku 2009. Historická výkonnost je počítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů nejsou ve výpočtu výnosu zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Upozorňujeme, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: statistické údaje TESLA IS, výroční zprávy Fondu a historie vývoje hodnoty podílového listu Fondu dostupné na https://www.teslainvest.cz/teslainvest/vysledky-hospodareni-wms-investicni-spolecnost-a-s/.

© Copyright - TESLA investiční společnost, a.s.