Historicky STABILNÍ VÝNOS kolem 3 – 4% p.a.* Investice do nemovitostí, využití dlouhodobých nájemních smluv.**

TESLA RENTA – BONUS

+ 1% PRO NOVÉ KLIENTY

Akce BONUS TESLA platí od 1.9.2020 do 31.12.2020. Dodatečný výnos fondu bude připsán každému novému klientovi, při splnění podmínek akce.

Aktuální hodnoty

31.8.2020

1,6341

Kurz

2.224.406.900

Aktiva v Kč

2.039.919.038

Vlastní kapitál v Kč

3,01

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců v %

On-line konzultace

o Vaší investici

Máte obavy o svou investici? Chcete se dozvědět, jaké jsou plány TESLA investiční společnost, a.s.? Máte dotazy ke kurzu či nemovitostem?

Máte možnost sjednat si on-line  schůzku s vedením investiční společnosti. ONLINE SCHŮZKU SI DOMLUVTE na této stránce.

Je to tak jednoduché. Vyberte termín, osobu pro konzultaci a vše si zarezervujte.

V čase naplánované schůzky klikněte na odkaz v rezervačním e-mailu a už se jen můžete ptát na to, co Vás zajímá.

K dispozici jsou Vám ve vybraných termínech Ing. Martin Folprecht (člen představenstva) a Ing. Roman Kolev (obchodní ředitel).

Otázky a odpovědi

Jaký konkrétní vliv mají současná krizová opatření způsobená nemocí Covid-19 na nemovitosti fondu REALITA?

S některými nájemci jsme se dohodli na dočasném odkladu nájemného. Vzhledem k tomu, že se jedná o odklad, nikoliv slevu, nájemci jej v plné výši doplatí v následujícím období. Vyhověli jsme takto nájemníkům s dlouhotrvající smlouvou a bez dřívějších problémů s platbou nájemného.

Budou mít odklady nájemného významný vliv na výkonnost fondu?

Určitě ne. Výnos může být na přechodnou dobu několika měsíců pod vlivem odkladů nájemného nižší. Potom se ale vrátí na svou stálou úroveň. Výnosy nejsou závislé pouze na pronájmu. Cena nemovitostí dlouhodobě roste a fond REALITA má minimální zadlužení. A to má na výši výnosů fondu také vliv.

Léčebné lázně Bohdaneč jsou aktuálně vaší nejvýznamnější investicí. Lázeňství je teď ale díky vládním opatřením pozastaveno. Jaký bude mít tento stav vliv na výkonnost fondu?

Léčebné lázně Bohdaneč se aktuálně věnují dokončení již rozpracovaných projektů a modernizaci svých lázeňských domů, které pro nejbližší etapu představují náklady cca 400 mil. Kč. Díky rozsáhlé modernizaci bude mít tento komplex vyšší hodnotu, což bude mít pozitivní vliv na výkonnost fondu.

Otevřený podílový fond REALITA prezentujete jako výrazně konzervativní. Co to znamená?

Fond drží 28 % kapitálu v likvidních, tedy peněžních prostředcích. Aktuální míra zadlužení je okolo pěti procent majetku fondu. Podílníci fondu tak mají své finanční prostředky téměř kompletně zajištěné reálným majetkem fondu.

Mají se klienti fondu REALITA obávat o své investice?

Fond nespravuje akcie nebo dluhopisy, ale nemovitosti. Nemovitostní fondy odolávají těmto výkyvům velmi dobře. Nemovitosti tu stále stojí a jsou ze zákona pojištěné. Budou stále vydělávat na nájemném. Není důvod k panice, ani k žádným obavám. Nemovitostní fond REALITA si i vzhledem k aktuální krizi vyvolané nemocí Covid-19 stojí velmi dobře.

* Informace o výnosu se týkají minulosti, konkrétně průměrného ročního výnosu za období od roku 2009 do roku 2017 včetně. Fond existuje od roku 2009. Historická výkonnost je počítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů nejsou ve výpočtu výnosu zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Upozorňujeme, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: statistické údaje TESLA investiční společnost, a.s., výroční zprávy fondu a historie vývoje hodnoty podílového listu fondu dostupné na www.teslainvest.cz.

** Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě zde na internetových stránkách, sekce Dokumenty a dále v listinné podobě v sídle TESLA investiční společnost, a.s. Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.

Důležité právní upozornění.

Internetové stránky www.teslainvest.cz jsou prezentací investiční společnosti TESLA investiční společnost, a.s., IČO: 27647188, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „TESLA IS“), týkající se fondu kolektivního investování Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) a slouží výhradně pro informativní účely.  Účelem internetových stránek a informací na nich uvedených není nahradit statut Fondu, sdělení klíčových informací Fondu nebo poskytnout jejich shrnutí. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji podílových listů Fondu, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje.

TESLA IS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách TESLA IS www.teslainvest.cz, sekce Dokumenty a dále v listinné podobě v sídle TESLA IS.

Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. TESLA IS jako investiční společnost není ze zákona účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.  Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.

Jsou-li na internetových stránkách uvedeny informace o výnosu podílových listů Fondu, tyto informace se týkají minulosti, konkrétně období uvedeného přímo u jednotlivých grafů nebo informací. Fond existuje od roku 2009. Historická výkonnost Fondu je počítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů Fondu nejsou ve výpočtu výnosu zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Upozorňujeme, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: statistické údaje TESLA IS, výroční zprávy Fondu dostupné na www.teslainvest.cz, sekce Dokumenty. Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů Fondu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice.

© Copyright - TESLA investiční společnost, a.s.