Založte si Realitní účet s ročním výnosem až 5 %*
pro lepší a konzervativní zhodnocení Vašich peněz.

Aktuální hodnoty

31.03.2021

Datum příštího emitování podílových listů: 04.05.2021

REALITNÍ ÚČET SPORO

PRO TVORBU DLOUHODOBÉ FINANČNÍ REZERVY

Pravidelné či nepravidelné investování od 500 Kč.
Nulové vstupní poplatky, výběr peněz kdykoliv do 30 pracovních dnů.

Roční zhodnocení až 3,5 %*.

Odměníme vás bonusem 500 Kč.

ZALOŽTE SI ÚČET ONLINE
ZALOŽIT OSOBNĚ

1,6551

Kurz

8,52

Čistý výnos fondu pro klienty za 36 měsíců v %

2.244.200.562

Aktiva v Kč

2.042.476.982

Vlastní kapitál

REALITNÍ ÚČET RENTA+

PRO KONZERVATIVNÍ ZHODNOCENÍ VAŠICH PENĚZ

Nepravidelné investování od 50 000 Kč. Nulové vstupní poplatky, výplata pravidelné renty.
c

Roční zhodnocení až 5 %*. 

Odměníme vás bonusem +1 %.

ZALOŽTE SI ÚČET ONLINE
ZALOŽIT OSOBNĚ

Aktuální zprávy

Nový klientský účet

Velikonoční nadílka pro klienty fondu Realita. Zcela nový klientský účet. Přehlednější, modernější a bezpečnější.

Otázky a odpovědi

Projevují se ekonomické turbulence loňského a letošního roku ve výkonnosti fondu Realita?

Fond Realita jsme zakládali s tím, že chceme minimalizovat riziko našich podílníků. Naší strategií je konzervativní přístup ke správě majetku fondu. Dnes jsme nejméně zadluženým retailovým fondem v České republice a díky tomu je dopad ekonomických výkyvů na výkonnost fondu velmi malý.

Co v současné době radíte zákazníkům, kteří přemýšlí o odkupu?

V každé době je důležité mít reálný majetek v jakékoliv formě. Pozemky, nemovitosti. Je to majetek, který roste v dlouhodobém horizontu. Zatímco peníze jsou ovlivněné inflací. Držet nemovitost je výhodnější než držet peníze. A odkupovat peníze z fondu je jako prodávat nemovitost. Můžu se obejít bez auta, ale na nemovitost člověk sahá až jako poslední.

Fond Realita je aktuálně nejvýkonnějším retailovým nemovitostním fondem v České republice*, je to tak?

Tím, že klientům neúčtujeme vstupní poplatky, je výnos ve srovnání nejvyšší. Historický výnos fondu Realita je 3-4 %.

*Použitou metodiku při srovnání nemovitostních fondů naleznete na www.porovnavacinvestic.cz.

Právní upozornění:

Informace o výnosu se týkají minulosti, konkrétně průměrného ročního výnosu za období od roku 2009 do roku 2020 včetně. Fond existuje od roku 2009. Historická výkonnost je počítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů nejsou ve výpočtu výnosu zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Upozorňujeme, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: statistické údaje TESLA investiční společnost, a.s., výroční zprávy fondu a historie vývoje hodnoty podílového listu fondu dostupné na www.teslainvest.cz.

* Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě zde na internetových stránkách, sekce Dokumenty a dále v listinné podobě v sídle TESLA investiční společnost, a.s. Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.

Důležité právní upozornění.

Internetové stránky www.teslainvest.cz jsou prezentací investiční společnosti TESLA investiční společnost, a.s., IČO: 27647188, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „TESLA IS“), týkající se fondu kolektivního investování Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) a slouží výhradně pro informativní účely. Účelem internetových stránek a informací na nich uvedených není nahradit statut Fondu, sdělení klíčových informací Fondu nebo poskytnout jejich shrnutí. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji podílových listů Fondu, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje.

TESLA IS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách TESLA IS www.teslainvest.cz, sekce Dokumenty a dále v listinné podobě v sídle TESLA IS.

Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. TESLA IS jako investiční společnost není ze zákona účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.

Jsou-li na internetových stránkách uvedeny informace o výnosu podílových listů Fondu, tyto informace se týkají minulosti, konkrétně období uvedeného přímo u jednotlivých grafů nebo informací. Fond existuje od roku 2009. Historická výkonnost Fondu je počítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů Fondu nejsou ve výpočtu výnosu zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Upozorňujeme, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: statistické údaje TESLA IS, výroční zprávy Fondu dostupné na www.teslainvest.cz, sekce Dokumenty. Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů Fondu muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo určitého výnosu. Současně neexistuje ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice.

© Copyright - TESLA investiční společnost, a.s.